(BĐT) – UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương giao Công ty CP BOO nước Thủ Đức tự cân đối chi phí để nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Vận hành Nhà máy nước Bình An. Theo đó, TP.HCM yêu cầu việc tổ chức thực hiện Dự án theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Thời gian thực hiện được TP.HCM ấn định tối đa trong 3 tháng. TP.HCM công bố công khai chủ trương này để kêu gọi đầu tư.

TP.HCM cho biết, trong trường hợp nhiều nhà đầu tư nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Thành phố sẽ lựa chọn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tốt nhất để thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, tháng 4/2004, UBND TP.HCM tổ chức đấu thầu Dự án Nhà máy Nước BOO Thủ Đức theo loại hợp đồng đầu tư – sở hữu – vận hành (BOO), và Liên danh nhà thầu C.I.I đã trúng thầu theo Quyết định số 5569/QĐ-UB ngày 9/11/2004 của UBND Thành Phố.

Tháng 11/2004, Công ty CP BOO nước Thủ Đức ra đời, đây là dự án BOO đầu tiên thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành cấp nước của UBND TP.HCM. Ngày 13/5/2009, Nhà máy phát nước giai đoạn 1 với công suất 100.000 m3/ngày. Tháng 7/2010, Nhà máy phát nước giai đoạn 2 với công suất 200.000 m3/ngày.

Nguồn baodauthau.vn