Chất lượng nước sạch ra của nhà máy được theo dõi rất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của bộ y tế. Và được Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng lấy mẫu bất kỳ trong tháng.
  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2011:
  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2012:
  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2016:
  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2017:

Kết quả chất lượng nước tháng 01/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 02/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 03/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 04/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 05/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 06/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 07/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 08/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 09/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 10/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 11/2017
                           Kết quả chất lượng nước tháng 12/2017
  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2018:
                           Kết quả chất lượng nước tháng 01/2018
                           Kết quả chất lượng nước tháng 02/2018
                           Kết quả chất lượng nước tháng 03/2018
                           Kết quả chất lượng nước tháng 04/2018
Đồ thị giới thiệu hệ thống cấp nước của Thành Phố Hồ Chí Minh

Sản lượng của nhà máy trong năm 2011.
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2011
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2012