Ngày 12-10-2018, Công ty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức..vì đã có thành tích tích cực hoàn thành nhiệm vụ kính tế xã hội cuẩ quận Thủ Đức năm 2018.