Tiếp nhận nước thô từ hầm giao liên đồng thời có nhiệm vụ tiêu bớt năng lượng. Trước ngăn tiếp nhận là van điều tiết lưu lượng nước thô D1500 vào khu xử lý, lưu lượng có thể được điều khiển qua hệ thống Scada. Sau là bảng phân tích nước thô của Viên Kỹ Thuật Nhiệt Đới & Bảo Vệ Môi Trường: