Công ty CP BOO Nước Thủ Đức trân trọng Thông báo
Vv ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức nhiệm kỳ 2016 -2020
Văn bản thông báo chính thức (nhấn để tải về)
Các Biểu mẫu liên quan:
+ Sơ yếu lý lịch dùng cho người đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  (nhấn để tải về)
+ Đơn tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  (nhấn để tải về)
Đơn tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát  (nhấn để tải về)
+ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020 (nhấn để tải về)
+ Đơn đề cử thành viên  Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020 (nhấn để tải về)