Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.
Vui lòng xem tại đây