Tin tức

Thông báo v/v Thanh lý tài sản

Vui lòng xem nội dung bên dưới:  

Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức nhiệm kỳ 2016 -2020

Công ty CP BOO Nước Thủ Đức trân trọng Thông báo Vv ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức nhiệm […]

Thông báo Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX họp ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 11 năm 2014 đã đánh giá kết quả thực hiện […]