Hội thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023 với chủ đề “Pháp luật và cuộc sống”” – Quý II
Link tham gia hội thi: https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-tim-hieu-phap-luat-nam-2023-voi-chu-de-phap-luat-va-cuoc-song-quy-ii-43864?gidzl=UdjqDTxODIfyO74rqy8yBdPjVJJFmpqhEJ5_O9d5CdqwDdDacPPZTMquBcJDbpvqFpb-FZUNbdKftDqn90
Đáp án tham khảo:

DE THI DAP AN LUAT BAO VE MOI TRUONG

DE THI DAP AN LUAT TRE EM

DE THI HIEN PHAP

DE THI LUAT HOA GIAI O CO SO

DE THI LUAT XU LY VI PHAM HANH CHINH

P.HCNS